Onderzoek naar onderwijs in computerwetenschap

Computerwetenschap speelt een grote rol voor onze toekomst, niet alleen vanwege het grote aantal informaticabanen dat elk jaar wordt gecreëerd, maar ook omdat deze tak van wetenschap bevorderend is voor het kritisch denkvermogen dat nodig is om ingewikkelde problemen op te lossen, creativiteit schept voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en vaardigheden vormt om innovaties op technologisch en ander gebied te stimuleren.

Google Computer Science

In ons onderzoek gaan we op zoek naar strategieën om de perceptie van computerwetenschap te verbeteren en leermogelijkheden voor alle leerlingen te vergroten.

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

Een diversiteitskloof in computerwetenschap: een onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van meisjes en leerlingen van Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

In vergelijking met jongens zijn meisjes veelal minder op de hoogte van informaticalessen buiten school, worden ze minder aangemoedigd door docenten of ouders en zijn ze minder geïnteresseerd in lessen over informatica.

Leerlingen met een Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse achtergrond zijn meer geïnteresseerd in informatica en worden hierin meer aangemoedigd door hun ouders dan leerlingen van blanke afkomst.

Leerlingen van Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst ervaren een groot verschil in toegang tot en blootstelling aan informaticalessen en computergebruik thuis en op school.

Leerlingen zien slechts zelden computerwetenschappers zoals zijzelf in de media, vooral meisjes en leerlingen van Latijns-Amerikaanse afkomst.

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

Trends in computeronderwijs op Amerikaanse middelbare en basisscholen

In het tweede jaar van de onderzoekssamenwerking tussen Google en Gallup kijken we of trends uit het eerste jaar zijn veranderd en ontdekken we nieuwe insights. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 1600 leerlingen, 1600 ouders, 1000 docenten, 9800 schoolhoofden en 2300 supervisors. We hebben het volgende vastgesteld:

40% van de schoolhoofden meldt dat ze informaticaonderwijs aanbieden met programmeerlessen. Dat is 25% meer dan in het eerste onderzoeksjaar.

Er bestaat nog steeds een positief beeld van informaticaonderwijs en -carrières onder alle groepen.

Weinig ouders en docenten hebben uitdrukkelijk hun steun voor informaticaonderwijs kenbaar gemaakt aan de schoolleiding, ondanks de grote waarde die aan informaticaonderwijs wordt gehecht.

Er liggen mogelijkheden om informatica op te nemen in andere schoolvakken en enthousiaste docenten op te leiden.

Share the infographic.

Informaticaonderwijs in Spanje in 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

Het verbeteren van het gebrek aan kennis en bewustzijn onder leerlingen en ouders van wat informatica is en wat praktische toepassingen zijn, is een van de belangrijkste factoren in het verbeteren van informaticaonderwijs.

De zorgen van ouders vormen barrières waardoor ze hun kinderen minder stimuleren om informatica te studeren. Het gaat hierbij onder andere om zorgen over het moeilijkheidsniveau, het overmatige gebruik van digitale apparaten en zorgen rond cyberveiligheid.

Ouders spelen een actieve rol bij de beslissing van leerlingen om informatica te gaan studeren, vooral voor meisjes, die soms de indruk krijgen dat hun ouders hen niet aanmoedigen om informatica te gaan studeren.

Het stimuleren en ondersteunen van de professionele ontwikkeling van docenten is essentieel om de brede integratie van informatica in het curriculum te vergemakkelijken.

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

Het beeld van computerwetenschappen: de perceptie onder leerlingen, ouders en docenten in de VS

In het tweede deel van ons onderzoek samen met Gallup, Inc. zijn we in gegevens van bijna 16.000 respondenten gedoken. We hebben gekeken naar de participatie in en perceptie van computerwetenschappen en hieraan gerelateerde carrières, en naar eventuele demografische verschillen hierin. We hebben het volgende vastgesteld:

Mensen weten vaak niet wat het verschil is tussen computerwetenschappen en algemene computervaardigheden. Dit geldt voor leerlingen, ouders en docenten.

Stereotypen over wie computerwetenschappen studeren, bestaan nog steeds, zowel in de media als in de persoonlijke beleving van leerlingen, ouders en docenten.

Carrières in computerwetenschappen hebben een positief imago: vooral ouders in huishoudens met een laag inkomen en docenten met veel leerlingen die financiële steun krijgen, hechten waarde aan computerwetenschappen.

Leerlingen van Latijns-Amerikaanse afkomst, meisjes en leerlingen met een lager inkomen zijn minder vaak actief in computerwetenschappen dan andere leerlingen.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Op zoek naar computerwetenschap: mogelijkheden en drempels in het basis- en voortgezet onderwijs in de VS

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

Als je interesse voor computerwetenschap wilt opbouwen, moeten leerlingen kennismaken met computertechnologie en hier vertrouwd mee raken.

De meeste leerlingen hebben slechts beperkte mogelijkheden om op school informatica te leren. Als er al cursussen of vakken worden gegeven, zijn die niet allesomvattend.

De vraag naar informaticalessen op school is groot onder leerlingen en ouders, maar schoolbestuurders onderschatten deze interesse.

Obstakels voor informaticalessen op scholen zijn de toetsingsvereisten voor andere vakken en beperkte beschikbaarheid van en budget voor gekwalificeerde docenten.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Vrouwen die kiezen voor computerwetenschap: wat er uiteindelijk echt toe doet

Het aantal vrouwen dat een bachelordiploma in computerwetenschap haalt, is gedaald van 37% in 1984 naar 18% in 2014. We willen deze trend tegengaan. Daarom hebben we onderzoek gedaan onder meer dan 1700 leerlingen in de VS om de voornaamste redenen te achterhalen waarom jonge vrouwen kiezen voor computerwetenschap. We zijn tot de volgende conclusies gekomen:

Sociale aanmoediging van ouders, onderwijzers, familie, vrienden en de media spelen allemaal een grote rol in het beïnvloeden van meisjes om voor een studie computerwetenschap te kiezen.

De carrièreperceptie biedt vaak geen volledig beeld van de werkelijkheid. We moeten het beeld van computerwetenschappers daarom verbreden en laten zien welke gevarieerde toepassingsmogelijkheden er zijn.

Vertrouwdheid met de universiteit vergroot de interesse en competentie in computerwetenschap. Er zijn allerlei partijen die hier presentaties over kunnen geven op scholen en hier via andere kanalen bekendheid aan kunnen geven, in de lokale gemeenschap of online.

Zelfperceptie speelt een belangrijke rol en dient versterkt te worden door een cultuur van gelijkheid.

Read the report in Spanish or Japanese.